Vedtægter for: Mou Idrætsforening 

§1 Foreningens navn er Mou Idrætsforening (MIF) Stiftet den 8. maj 1935. Foreningens hjemsted er Mou, Aalborg Kommune. 

§2 Foreningens formål er at drive alsidig idræt og søge at fremme interessen for idrætsudøvelse. Foreningen kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes de respektive idrætsorganisationer og deres foreningssamvirker.

§3 Som aktive medlemmer kan alle optages. Som passivt medlem kan kun optages sognets beboere. For udensogns interesserede med tilknytning til MIF kan bestyrelsen godkende optagelse som passivt medlem.

§4 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens  formål. Medlemmer, der er i restance, kan udelukkes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Personer, der er udelukket af MIF, kan få afgørelsen optaget på foreningens førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse kan appelleres til specialforbund/landsforbund.

§5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Indvarsling sker ved offentliggørelse på hjemmeside og sociale medier, samt via medlemssystem med direkte henvendelse til registrerede medlemmer senest 10 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede stiller skriftlig motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære. 

§6 Stemmeberettiget er ethvert medlem over 16 år, forudsat at forfalden kontingent er betalt. 

§7 Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af protokolfører
 3. Beretning
 4. Regnskab, herunder fremlæggelse af næste års budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af Bestyrelse
  1. Formand (ulige år) 
  2. Næstformand (ulige år) 
  3. Kasserer (lige år) 
  4. 2 menige medlemmer (på valg hvert år)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
 9. Valg af 1 repræsentant til Mou-Hallens bestyrelse
 10. Eventuelt

Alle valg er skriftlige. Alle beslutninger (jf. § 8) tages med relativ stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§8 Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslag er formanden i hænde senest 15. januar, og mindst 2/3 ad de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§9 Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt 2 menige medlemmer. Alle skal være fyldt 18 år. Valg til bestyrelsen foretages hvert år. Formand, næstformand og kasserer vælges dog for 2 år ad gangen. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen. Den ene er på valg ulige år, den anden er på valg lige år. 1 repræsentant til Mouhallens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen.

§10 De enkelte afdelinger afgør på de årlige afdelingsmøder, hvad kontingentet skal være, for at deltage i afdelingens aktivitet. Kontingentet er aldersbetinget. De foreslåede kontingenter godkendes af bestyrelsen, og skal fremlægges på generalforsamlingen i forbindelse med regnskab og budgetter. 

§11 Til varetagelse af det daglige arbejde i afdelingerne, dannes afdelingsudvalg. Seniorkoordinator, ungdomskoordinator og økonomiansvarlig skal deltage i 1 bestyrelsesmøde årligt, herudover kan de til enhver tid deltage på ethvert bestyrelsesmøde.

§12 Afdelingsudvalget indkalder i perioden 15. november – 10. februar til afdelingsmøde med aflæggelse af beretning, udarbejdelse af budget samt valg af seniorkoordinator, ungdomskoordinator og økonomiansvarlig og udvalg. Afdelingsmødet kan afholdes virtuelt, hvis det ikke er muligt at afholde et møde med fysisk fremmøde.

§13 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes normalt hver måned. Ekstraordinært bestyrelsesmøde holdes så ofte som formanden finder det nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen/et afdelingsudvalg indsender skriftlig begæring herom til formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§14 Under alle bestyrelsesmøder og forhandlinger føres protokol, som skal fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde og på generalforsamlingen.

§15 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen har kompetence til at nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen indkalder forslag til og fastsætter hvert år inden 1. februar budgetter for afdelingerne. I budgetlægningen vedtager bestyrelsen hvad det årlige tilskud til fællesudgifterne skal være.

§16 Kassereren fører foreningens regnskab. Der skal altid af regnskabet fremgå, hvilke beløb, der er ind- og udgået. Hver post skal ledsages af et tilsvarende bilag. Udgiftsbilag skal godkendes af formanden eller afdelingens økonomiansvarlige samt kassereren. Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal hvert år fremlægges på den ordinære generalforsamling. Det af bestyrelsen udarbejdede budget godkendes på den ordinære generalforsamling. 

§17 Ved optagelse af lån og andre økonomiske spørgsmål i forhold til pengeinstitutter og realkreditinstitutter er det den samlede bestyrelse, der tegner og underskriver for foreningen. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Al indgående kapital går gennem forretningsudvalget. 

§18 Foreningen kan kun opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 ekstraordinære generalforsamlinger – hver med 14 dages mellemrum – stemmer herfor. Eventuelle aktiver overdrages til andet kulturelt eller velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning. 

§19 Personer, der har gjort sig overordentlig fortjent i Mou Idrætsforening regi, kan udnævnes til æresmedlem. Beslutningen herom kan træffes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2023.